Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους (John 7:45)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Then the Officers Came to the Priests and Pharisees

The text is, “Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διὰ τί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν”.

“Ηλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ὑπηρέται”:  masculine, plural, nominative article meaning “officers”, “servants”, or “assistants”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ἀρχιερεῖς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “priests”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“Φαρισαίους”:  masculine, plural, accusative noun meaning “Pharisees”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἐκεῖνοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “who”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἠγάγετε”:  second person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “you did bring”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Then the officers came to the priests and Pharisees, who said to them, “Because of what did you not bring him?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους (John 7:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation