Ηκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος (John 18:15)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

 Title:  Now Simon Peter and Another Disciple Followed Jesus

The text is, “Ηκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως”.

Ηκολούθει -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb “followed”.

δὲ -> coordinating conjunction -> now

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, dative, proper noun -> Jesus

Σίμων -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἄλλος -> masculine, singular, nominative, demonstrative adjective -> another

μαθητής -> masculine, singular, nominative noun -> disciple

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> and

μαθητὴς -> masculine, singular, nominative noun -> disciple

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> that

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

γνωστὸς -> masculine, singular, nominative adjective -> friend | known

τῷ ->> masculine, singular, dative article -> of the | to the | by the

ἀρχιερεῖ -> masculine, singular, dative noun -> high priest

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

συνεισῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> went

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, dative, proper noun -> with Jesus

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

αὐλὴν -> feminine, singular, accusative noun -> enclosure | courtyard

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> of the

ἀρχιερέως -> masculine, singular, genitive noun -> high priest

The meaning of this verse is,

Now Simon Peter and another disciple followed Jesus, and that disciple was known to the high priest, and went into the courtyard of this high priest with Jesus.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ηκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος (John 18:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation