“Ηιδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον (John 18:2)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title:  Now Judas, the One Betraying Him, Had Also Known the Place

The text is, “Ηιδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ”.

Ηιδει -> third person, singular, pluperfect, active, indicative verb -> had known

δὲ -> coordinating conjunction -> now

καὶ -> coordinating additive conjunction -> also

Ἰούδας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Judas

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

παραδιδοὺς -> present, singular, participial, masculine, singular, nominative verb -> one betraying

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

τόπον -> masculine, singular, accusative noun -> place

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> since

πολλάκις -> adverb of frequency -> often

συνήχθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> gathered

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἐκεῖ -> adverb of place -> there

μετὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH

μαθητῶν -> masculine, plural, genitive noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

Now Judas, the one betraying him, had also known the place, since Jesus often gathered there with his disciples.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 “Ηιδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον (John 18:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation