εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον (John 6:34)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  They Said to Him, “Lord, Always Give to Us this Water”

The text is, “εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον”.

“εἶπον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“πάντοτε”:  temporal adverb meaning “always”.

“δὸς”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “give”.

“ἡμῖν”:  first person, personal, plural, dative pronoun meaning “to us”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἄρτον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bread”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

The meaning of this verse is,

Therefore they said to him, “Lord, always give to us this water.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον (John 6:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation