εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς (John 7:35)

The estimated reading time for this post is 74 seconds

Title:  Then the Jews Said to Themselves

The text is, “εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας”.

“εἶπον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“ἑαυτούς”:  third person, masculine, accusative, reflexive pronoun meaning “themselves”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“μέλλει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “does intend”.

“πορεύεσθαι”:  present, middle, infinitive verb meaning “to go”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“εὑρήσομεν”:  first person, plural, future, active, indicative verb meaning “we will find”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“μὴ”:  negative particle meaning  “unless” or “not”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“διασπορὰν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “dispersion”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “of the”.

“Ἑλλήνων”:  masculine, plural, genitive, proper noun meaning “Greeks”.

“μέλλει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he is intending”.

“πορεύεσθαι”:  present, middle, infinitive verb meaning “to go”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“διδάσκειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to teach”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“Ἕλληνας”:  masculine, plural, accusative, proper noun meaning “Greeks”.

The meaning of this verse is,

Then the Jews said to themselves, “Where does he intend to go, that we will not find him, unless he is intending to go to the dispersion of the Greeks, and to teach the Greeks.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς (John 7:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation