εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· πεντήκοντα ἔτη (John 8:57)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  So the Jews Said to Him, You Have Not Yet Fifty Years

The text is, “εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας”.

“εἶπον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτόν”:  third person, personal, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“πεντήκοντα”:  neuter, plural, accusative, cardinal adjective meaning “fifty”.

“ἔτη”:  neuter, plural, accusative noun meaning “years”.

“οὔπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“ἔχεις”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “you have”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“Ἀβραὰμ”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Abraham”.

“ἑώρακας”:  second person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “you have seen”.

The meaning of this verse is,

So the Jews said to him, “You have not yet fifty years, and you have seen Abraham?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· πεντήκοντα ἔτη (John 8:57) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation