Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις (John 8:52)

The estimated reading time for this post is 81 seconds

Title:  Therefore the Jews said to Him, “Now We Know that You Have an Evil Spirit”

The text is, “Εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις· ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα”.

“Εἶπον”:  first person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ἐγνώκαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we know”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“δαιμόνιον”:  third person, singular, accusative noun meaning “an evil spirit”.

“ἔχεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you have”.

“Ἀβραὰμ”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Abraham”.

“ἀπέθανεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “died”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“προφῆται”:  masculine, plural, nominative noun meaning “prophets”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“λέγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “are saying”.

“ἐάν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“λόγον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “word”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“τηρήσῃ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “keeps”, “maintains”, “guards”, or “guards”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not” or “never”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not” or “never”.

“γεύσηται”:  third person, singular, aorist, middle, subjunctive verb meaning “should taste” or “should “experience”.

“θανάτου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of death”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “for”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“αἰῶνα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “eternity”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις (John 8:52) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation