εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα (John 6:67)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

Title:  So Jesus Said to the Twelve

The text is, “εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “to the”.

“δώδεκα”:  masculine, plural, dative, cardinal adjective meaning “twelve”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“θέλετε”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “do want”.

“ὑπάγειν”:  aorist, active, indicative verb meaning “to go away”.

The meaning of this verse is,

So Jesus said to the twelve, “Do you not want also to go away?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα (John 6:67) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation