Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν (John 10:7)

The estimated reading time for this post is 45 seconds

Title:  So Jesus Said to Them Again, “Truly, truly”

The text is, “Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων”.

“Εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“ὁ”: masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “I am saying”.

“ὑμῖν”:  third person, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἐγώ”:   first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“θύρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “door”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “of the”.

“προβάτων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “sheep”.

The meaning of this verse is,

So Jesus said to them again, “Truly, truly, I am saying to you that I am the door of the sheep.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν (John 10:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation