εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς (John 11:16)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  So Thomas, the one Being Called Didymus, Said to the Fellow Disciples

The text is, “εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ’ αὐτοῦ”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“Θωμᾶς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Thomas”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λεγόμενος”:  present, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one being called”.

“Δίδυμος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Didymus”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “to the”.

“συμμαθηταῖς”:  masculine, plural, dative noun meaning “fellow disciples”.

“ἄγωμεν”:  first person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “we go”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“ἀποθάνωμεν”:  first person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning ” might die”.

“μετ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

So Thomas, the one being called Didymus, said to the fellow disciples, “We also go, that we might die with him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς (John 11:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation