εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν (John 12:35)

The estimated reading time for this post is 96 seconds

Title:  Jesus Said to Them, “Yet a Little While the Light is in You People”

The text is, “εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἔτι”:  temporal adverb meaning “yet” or “longer”.

“μικρὸν”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “a little”.

“χρόνον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “time” or “while”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, accusative noun meaning “light”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you people”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“περιπατεῖτε”:  second person, plural, present, active, imperative verb meaning “you people walk”.

“ὡς”:  subordinating conjunction meaning “while”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, accusative noun meaning “light”.

“ἔχετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you have”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“σκοτία”:  feminine, singular, dative noun meaning “darkness”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“καταλάβῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should not overtake”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“περιπατῶν”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one  walking around”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“σκοτίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “darkness”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἶδεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “does know”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ὑπάγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he is going”.

The meaning of this verse is,

Jesus said to them, “Yet a little while the light is in you people.  You people, walk while you have the light, so that the darkness should not overtake you, but the one walking around in the darkness does not know where he is going.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν (John 12:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation