εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (John 6:53)

The estimated reading time for this post is 82 seconds

Title:  Jesus said to them, “Truly, truly, I tell you…”

The text is, “”εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal,masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ἐὰν”:  subordinating condition conjunction meaning “unless”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“φάγητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “you should eat”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“σάρκα”:  feminine, singular, accusative noun meaning “flesh”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“υἱοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πίητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “should drink”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“αἷμα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “blood”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔχετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “have”.

“ζωὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“ἐν”  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ἑαυτοῖς”:  masculine, plural, dative, reflexive pronoun meaning “them”.

The meaning of this verse is,

Then Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, ‘Unless you should eat the flesh of  the Son of Man, and should drink his blood, you do not have life in them.'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (John 6:53) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation