εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν (John 18:31)

The estimated reading time for this post is 94 seconds

Title: Then Pilate Said to Them, and You Judge Him According to Your Law

The text is, “εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα”.

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

λάβετε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> you take

αὐτὸν third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> yourselves

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

κατὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> according to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

νόμον -> masculine, singular, accusative noun -> law

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

κρίνατε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> you judge

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

εἶπον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

Ἰουδαῖοι -> masculine, plural, nominative, proper noun -> Jews

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> for us

οὐκ -> negative particle -> not

ἔξεστιν -> third person, singular, present, active, indicative verb -> it is permitted

ἀποκτεῖναι -> aorist, active, infinitive verb -> to kill

οὐδένα -> masculine, singular, accusative, indefinite adjective -> anyone

The meaning of this verse is,

Then Pilate said to them, “You take him, and you judge him according to your law.”  The Jews said to him, “It is not permitted for us to kill anyone.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν (John 18:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation