εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἑώρακας αὐτὸν (John 9:37)

The estimated reading time for this post is 46 seconds

Title:  Jesus Said to Him, “And you have Heard Him”

The text is, “εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  second person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἑώρακας”:  second person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “you have heard”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning the”.

“λαλῶν”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one speaking”.

“μετὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “to”.

“σοῦ”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “you”.

“ἐκεῖνός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ἐστιν”  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

Jesus said to him, “And you have heard him, and he is the one speaking to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἑώρακας αὐτὸν (John 9:37) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation