εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή (John 11:25)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  Jesus Said to Her, “I Am the Resurrection and the Life”

The text is, “εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist,active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῇ”:  third person, personal, feminine, singular, dative pronoun meaning “to her”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐγώ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀνάστασις”:  feminine, singular, nominative noun meaning “resurrection”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ζωή”:  feminine, singular, nominative noun meaning “life”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πιστεύων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one trusting” or “one believing”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“κἂν”:  crasis of καὶ ἐν:  coordinating conjunction “καὶ” meaning “and” or “even” with “ἄν” meaning “if”, the crasis then means “and if” or “even if”.

“ἀποθάνῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he should die”.

“ζήσεται”:  third person, singular, future, middle, indicative verb meaning “he will live”

The meaning of this verse is,

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life.  The one trusting in me, even if he should die, he will live,”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή (John 11:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation