εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν (John 9:41)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  Jesus Said to Them, “If Your Were Blind You Would Not Have Sin”.

The text is, “εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τυφλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “blind”.

“ἦτε”:  second person, plural, imperfect, indicative verb meaning “were”.

“οὐκ”:  negative particle meaning  “not”.

“ἂν”:  particle meaning “you”.

“εἴχετε”:  second person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “would have”.

“ἁμαρτίαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “sin”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“λέγετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you are saying”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“βλέπομεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we see”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἁμαρτία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “sin”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“μένει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “remains”.

The meaning of this verse is,

Jesus said to them, “If you were blind you would not have sin; but now you are saying that ‘We see,’ your sin remains.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν (John 9:41) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation