εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (John 8:58)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  Jesus Said to Them, “Truly, Truly, I am Saying to You

The text is, “εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized  particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized  particle meaning “truly”.

“λέγω”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “I am saying”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“πρὶν”:  subordinating temporal conjunction meaning “before”.

“Ἀβραὰμ”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Abraham”.

“γενέσθαι”:  aorist, middle, infinitive verb meaning “to be born”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰμί”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

The meaning of this verse is,

Jesus said to them, “Truly, truly, I am saying to you, before Abraham to be born, I am”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν (John 8:58) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation