εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 2:20)

The estimated reading time for this post is 55 seconds

Title:  Then the Jews Said

The text is:

εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοιc· τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating conjunction of inference meaning “thus”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper adjective meaning “Jewish” or “Jews”.

“τεσσεράκοντα”:  neutral, plural, dative, cardinal adjective meaning “forty”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἓξ”:  neuter, plural, dative, cardinal adjective meaning “six”.

“ἔτεσιν”:  neuter, plural, dative noun meaning “years”.

“οἰκοδομήθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “was built”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“ναὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “temple”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τρισὶν”:  feminine, plural, dative, cardinal adjective meaning “three”.

“ἡμέραις”:  feminine, plural, dative noun meaning “days”.

“ἐγερεῖς”:  second person, singular, future, active, indicative verb meaning “will raise up”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “it”.

The meaning of this verse is, “Thus said the Jews, ‘Forty and six years was built this temple, and you in three days will raise it up.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι (John 2:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation