εἶπαν οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς (John 1:22)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  So They Said to Him, “Who Are You So That We Might Give an Answer to Those Having Sent Us?”

The text is, “εἶπαν οὖν αὐτῷ· τίς εἶ ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ”.

εἶπαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they said

οὖν -> coordinating inferential conjunction conjunction of inference -> so

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

τίς -> masculine, singular, nominative, interrogative pronoun -> who

εἶ -> second person, singular, present, indicative verb -> you are

ἵνα -> subordinating conjunction of purpose -> so that

ἀπόκρισιν -> feminine, singular, accusative noun -> answer

δῶμεν -> first person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> we might give

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> to those

πέμψασιν -> aorist, active, participial, masculine, plural, dative -> having sent

ἡμᾶς -> first person, personal, plural, accusative pronoun -> us

τί -> neuter, singular, accusative, interrogative pronoun -> what

λέγεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> do you say

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word and -> about

σεαυτοῦ -> second person, reflexive, masculine, singular, genitive pronoun -> yourself

The meaning of this verse is,

So they said to him, “Who are you so that we might give an answer to those having sent us?  What do you say about yourself?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπαν οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς (John 1:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation