εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες (John 18:18)

The estimated reading time for this post is 90 seconds

Title:  Now the Servants and the Officers Had Been Making a Heap ofLive Coals

The text is, “εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες ὅτι ψῦχος ἦν καὶ ἐθερμαίνοντο ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ’ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος”.

εἱστήκεισαν -> third person, plural, pluperfect, active, indicative verb -> standing

δὲ -> coordinating conjunction -> now

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

δοῦλοι -> masculine, plural, nominative noun -> servants

καὶ -> coordinating additive conjunction ->and

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

ὑπηρέται ->masculine, plural, nominative noun -> officers

ἀνθρακιὰν -> feminine, singular, accusative noun ->a heap of live coals

πεποιηκότες -> perfect, active, participial, masculine, plural, nominative verb – >had been making

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ψῦχος -> neuter, singular, nominative noun -> cold

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐθερμαίνοντο -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> warming themselves

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

δὲ -> coordinating conjunction -> now

καὶ -> adverb -> also

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> them

ἑστὼς -> perfect, active, participial, masculine, singular,nominative verb -> was standing

καὶ -> coordinating conjunction -> and

θερμαινόμενος -> present, middle, participial, masculine, singular,nominative verb -> warming himself  ·         

The meaning of this verse is,

Now the servants and the officers had been making a heap of live coals because it was cold and were standing and warming themselves.  Now Peter was standing with them and was warming himself.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες (John 18:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation