εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν (John 13:32)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  If God is Glorified in Him, also God Will Glorify Him in Himself, and He Will Glorify Him Immediately

The text is, “εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

“ἐδοξάσθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “is glorified”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

“δοξάσει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will glorify”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“αὐτῷ:”  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “himself”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εὐθὺς”:  temporal adverb meaning “immediately”.

“δοξάσει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “he will glorify”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

If God is glorified in him, also God will glorify him in himself, and he will glorify him immediately.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν (John 13:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation