εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν (John 3:12)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  If I Told You the Earthly

The text is, “εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἐπίγεια”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “earthly”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “told”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do believe”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“εἴπω”:  first person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “I should tell”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἐπουράνια”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “heavenly”.

“πιστεύσετε”:  second person, plural, future, active, indicative verb meaning “you will believe”.

The meaning of this verse is, “‘If I told you the earthly and you do not believe, how, if I should tell  you the heavenly, will you believe ?'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν (John 3:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation