εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν (John 3:12)

The estimated reading time for this post is 56 seconds

Title: If I Told You the Earthly

The text is, εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε.

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ἐπίγεια -> neuter, plural, accusative adjective -> earthly

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> told

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> not

πιστεύετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do believe

πῶς -> interrogative particle -> how

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

εἴπω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should tell

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ἐπουράνια -> neuter, plural, accusative adjective -> heavenly

πιστεύσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> you will believe

The meaning of this verse is, ‘If I told you the earthly and you do not believe, how, if I should tell  you the heavenly, will you believe ?’”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν (John 3:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation