εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά (John 13:17)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  If You Know These Things, You Are Blessed If You Do Them

The text is, “εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you know”.

“μακάριοί”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “blessed”.

“ἐστε”:  second person, plural, active, indicative verb meaning “you are”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ποιῆτε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “you should do”.

“αὐτά”:  third person, personal, neuter, plural, accusative pronoun meaning “them”.

The meaning of this verse is,

If you know these things, you are blessed if you do them.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά (John 13:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation