εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως (John 7:23)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  If a Man Receives Circumcision on the Sabbath so that the Law of Moses Might Not be Broken

The text is, “εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“περιτομὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “circumcision”.

“λαμβάνει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “receives”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a man”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “on”.

“σαββάτῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “the sabbath”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“λυθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “should have been broken”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“νόμος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “law”.

“Μωϋσέως”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of Moses”.

“ἐμοὶ”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “with me”.

“χολᾶτε”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you are angry”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“ὅλον”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “whole”.

“ἄνθρωπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “a man”.

“ὑγιῆ”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “well”.

“ἐποίησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I made”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “on”.

“σαββάτῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “the sabbath”.

The meaning of this verse is,

If a man receives circumcision on the sabbath so that the law of Moses should not have been broken, you are angry with me because I made a whole man well on the sabbath.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως (John 7:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation