εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος (John 13:14)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title:  Consequently, if I Washed Your Feet, the Lord and the Teacher

The text is, “εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “consequently”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ἔνιψα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “washed”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“κύριος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Lord”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“διδάσκαλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “teacher”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ὀφείλετε”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “are under obligation”.

“ἀλλήλων”:  masculine, plural, genitive, reciprocal pronoun meaning “each of the other”.

“νίπτειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to wash”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

The meaning of this verse is,

Consequently, if I washed your feet, the Lord and the teacher, you also are under obligation to wash the feet, each of the other.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος (John 13:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation