εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ (John 5:46)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  For, if you Had Ever Believed Moses

The text is, “εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί· περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἐπιστεύετε”:  second person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “you had believed”.

“Μωϋσεῖ”:  masculine, singular, dative, proper noun meaning “Moses”.

“ἐπιστεύετε”:  second person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “you would have believed”.

“ἂν”:  particle meaning “ever”.

“ἐμοί”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἐμοῦ”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “that one”.

“ἔγραψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “wrote”.

The meaning of this verse is,

For if you had ever believed Moses, you would have believed me, for that one wrote about me.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωϋσεῖ (John 5:46) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation