Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ (John 14:27)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  Peace I Leave to You,  I Give My Peace to You.  I Do Not Give to You as the World Gives

The text is, “Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω”.

Εἰρήνην -> feminine, singular, accusative noun -> peace

ἀφίημι -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I leave

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

εἰρήνην -> feminine, singular, accusative noun -> peace

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

ἐμὴν -> feminine, singular, accusative, possessive adjective -> my

δίδωμι -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I give

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

οὐ -> negative particle -> not

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

δίδωσιν -> third person, singular, present, active, indicative verb -> gives

ἐγὼ -< first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

δίδωμι -> first person, singular, present, active, indicative verb -> do give

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

μὴ -> negative particle -> not

ταρασσέσθω -> third person, singular, present, passive, imperative verb -> do be troubled

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

καρδία -> feminine, singular, nominative noun -> heart

μηδὲ -> coordinating disjunctive conjunction -> neither

δειλιάτω -> third person, singular, present, active, imperative verb -> be in fear

The meaning of this verse is,

Peace I leave to you.  I give my peace to you.  I do not give to you as the world gives.  Do not be troubled, your heart; neither be in fear.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ (John 14:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation