εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει (John 11:13)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  Now Jesus Had Spoken About His Death, But They Thought That He Spoke About the Rest of Sleep

The text is, “εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει”.

“εἰρήκει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “had spoken”.

” δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about” or “concerning”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θανάτου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “death”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἐκεῖνοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun meaning “they”

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἔδοξαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they thought”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“κοιμήσεως”:  feminine, singular, genitive noun meaning “rest”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὕπνου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of sleep”.

“λέγει”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he spoke”.

The meaning of this verse is,

Now Jesus had spoken about his death, but they thought that he spoke about the rest of sleep.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει (John 11:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation