Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω (John 5:41)

The estimated reading time for this post is 19 seconds

Title:  I Do Not Receive Glory From Man

The text is, “Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω”.

“Δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “glory”.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “by”.

“ἀνθρώπων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “man”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“λαμβάνω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I receive”.

The meaning of this verse is,

I do not receive glory from man,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω (John 5:41) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation