δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα (John 4:29)

The estimated reading time for this post is 42 seconds

Title:  Come See a Man Who Told Me All I Ever Did

The text is, “δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα, μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός”.

“δεῦτε”:  interjection meaning “come, now”.

“ἴδετε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “see”.

“ἄνθρωπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “the man”.

“ὃς”:  masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun meaning “who”.

“εἶπέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “told”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

“πάντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all” or “everything”.

“ὅσα”:  neuter, plural, accusative, correlative pronoun meaning “that”.

“ἐποίησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I did”.

“μήτι”:  interrogative particle meaning “can”.

“οὗτός”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “be”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“χριστός”: masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

The meaning of this verse is,

“Come, now; see the man who told me all that I did.  Can this be the Christ?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα (John 4:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation