δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα (John 4:29)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title -> Come See a Man Who Told Me All I Ever Did

The text is, δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα, μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός

δεῦτε -> interjection -> come, now

ἴδετε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> see

ἄνθρωπον -> masculine, singular, accusative noun -> the man

ὃς -> masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun -> who

εἶπέν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> told

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

ὅσα -> neuter, plural, accusative, correlative pronoun -> that

ἐποίησα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I did

μήτι -> interrogative particle -> canοὗτός -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> be

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

χριστός: masculine, singular, nominative noun -> Chris

The meaning> of this verse is,

‘Come, now; see the man who told me all that I did.  Can this be the Christ?’”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα (John 4:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation