δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι (John 11:57)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Now the High Priests and the Pharisees Had Given Orders

The text is, “δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν”.

“δεδώκεισαν”:  third person, plural, pluperfect, active, indicative verb meaning “had given”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ἀρχιερεῖς”:  masculine, plural, nominative noun meaning “high priests”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Φαρισαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Pharisees”.

“ἐντολὰς”:  feminine, plural, accusative noun meaning “orders”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἐάν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“γνῷ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should know”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

“μηνύσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he should make it known”.

“ὅπως”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“πιάσωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might apprehend”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Now, the high priests and the Pharisees had given orders, that if anyone should know where he is, he should make it known, so that they might apprehend him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι (John 11:57) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation