Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ (I John 2:12)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  I Write to You, Dear Children, Because You Have Been Forgiven Your Sins Through His Name

The text is, “Γράφω ὑμῖν, τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ”.

Γράφω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I write

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

τεκνία -> neuter, plural, vocative noun -> dear children

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἀφέωνται -> third person, plural, perfect, passive, indicative verb -> have been forgiven

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> your

αἱ -> feminine, plural, nominative article -> the NRIEH

ἁμαρτίαι -> feminine, plural, nominative noun -> sins

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> through | because of

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the NRIEH

ὄνομα -> neuter, singular, accusative noun -name

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

I write to you, dear children, because you sins have been forgiven through his name.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ (I John 2:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation