γράφω ὑμῖν, πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς (I John 2:13)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  I Write to You Fathers, Because You Knew from the Beginning

The text is, “γράφω ὑμῖν, πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς
γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν”

γράφω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I write

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

πατέρες -> masculine, plural, vocative noun -> fathers

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἐγνώκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you knew

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἀρχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> the beginning

γράφω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I write

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

νεανίσκοι -> masculine, plural, vocative noun -> young men

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

νενικήκατε -> second person, plural, perfect, active, indicative -> you have conquered | vanquished | overcome

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πονηρόν -> masculine, singular, accusative noun -> evil | malevolent | malignant | unsound

The meaning of this verse is,

I write to you, fathers, because you knew from the beginning.  I write to you, young men, because you have vanquished the malevolent.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 γράφω ὑμῖν, πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς (I John 2:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation