αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν (John 17:3)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title:  And This is Eternal Life, That They Might Know You, the Only True God

The text is, “αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν”.

αὕτη -> feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

δέ -> coordinating conjunction -> and

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

αἰώνιος -> feminine, singular, nominative adjective -> eternal

ζωὴ -> feminine, singular, nominative noun -> life

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

γινώσκωσιν -> third person, plural, present, active, subjunctive verb -> they might know

σὲ -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

μόνον -> masculine, singular, accusative adjective -> only

ἀληθινὸν -> masculine, singular, accusative adjective -> true

θεὸν -> masculine, singular, accusative noun -> God

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ἀπέστειλας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you have sent

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative,proper noun -> Jesus

Χριστόν -> masculine, singular, accusative noun -> Christ

The meaning of this verse is,

And this is eternal life, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν (John 17:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation