αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν(I John 4:5)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  They are from the World; Because they are Speaking From the World.

The text is, “αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει”.

αὐτοὶ -> third person, plural, masculine, nominative, personal pronoun → they

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word → from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article → the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun → world

εἰσίν, -> third person, plural, present, indicative verb → are

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word → because

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun → they

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word → from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article → the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun → world

λαλοῦσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb → are speaking

καὶ -> coordinating additive conjunction → and

ὁ -> masculine, singular, nominative article → the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun → world

αὐτῶν -> third person, plural, masculine, genitive, personal pronoun → them

ἀκούει -> third person, singular, present, active, indicative verb → obeys

The meaning of this verse is,

They are from the world, because they are speaking from the world, and the world obeys them.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν(I John 4:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation