Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων (John 5:24)

The estimated reading time for this post is 94 seconds

Title:  “Truly, Truly, I Say to You that the One Hearing “

The text is, “Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν”.

“Ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“ἀμὴν”:  Hebraicized particle meaning “truly”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I say”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “that”.

“λόγον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “word”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἀκούων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “the one hearing”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πιστεύων”: present, active, participial,  masculine, singular, nominative verb meaning “the one believing”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“πέμψαντί”:  aorist, active, participial, masculine, singular, dative verb meaning “one having sent”

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “has”.

“ζωὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“αἰώνιον”:  feminine, singular, accusative adjective meaning “eternal”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“κρίσιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “judgment”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “does come”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversarial conjunction meaning “but” or “on the contrary”.

“μεταβέβηκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “has passed”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “out of” or “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θανάτου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “death”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ζωήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

The meaning of this verse is,

“Truly, truly, I say to you that the one hearing my word and the one believing the one who sent me has eternal life, and does not come to judgment, but has passed from death into life.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων (John 5:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation