ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν (John 1:19.b)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

“ὅτε” is a subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“ἀπέστειλαν” is a third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “sent”.

[“πρὸς”] is a preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

[“αὐτὸν”] is a third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“οἱ” is a masculine, plural, nominative article meaning “the” or “they”

“Ἰουδαῖοι” is a masculine, plural, nominative, proper adjective meaning “Jews”.

“ἐξ” is a preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

” Ἱεροσολύμων” is a neuter, plural, genitive, proper noun meaning “Jerusalem”.

” ἱερεῖς” is a masculine, plural, accusative noun meaning “priests”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“Λευίτας” is a masculine, plural, accusative, proper noun meaning “Levites”.

” ἵνα” is a subordinating conjunction of purpose meaning “in order that” or “to”.

“ἐρωτήσωσιν” is a third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “ask” or “ask certainly”.

“αὐτόν” is a third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The sense of the clause is “when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem toward him in order that they might certainly ask him”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν (John 1:19.b) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation