ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε, ποῦ μένεις (John 1:38.d)

The estimated reading time for this post is 24 seconds

“ὃ” is a definite, relative, neuter, singular, nominative pronoun meaning “he”.

“λέγεται” is a third person, singular, present, middle or passive indicative verb meaning “says”.

“μεθερμηνευόμενον” is a present, passive, participial, neuter, singular, nominative verb meaning “meaning”.

“διδάσκαλε” is a masculine, singular, vocative noun meaning “Teacher”.

“ποῦ” is an interrogative particle meaning “where”.

“μένεις” is a second person, singular, present, active, indicative verb meaning “are you staying” or “do you stay”.

The sense of this clause is “He says meaning ‘Teacher’, ‘Where are you staying?'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε, ποῦ μένεις (John 1:38.d) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation