ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ (John 1:6.b)

The estimated reading time for this post is 14 seconds

“ἀπεσταλμένος” is a masculine, singular, nominative, perfect passive or middle participle meaning “having been sent”.

“παρὰ” is a preposition taking the genitive, or possessive, case, meaning “from”, indicating source or origin.

“θεοῦ” is a masculine, singular, genitive noun, meaning “God”.

The sense of this clause is “having been sent from God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ (John 1:6.b) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation