ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις (John 1:50.a)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

“ἀπεκρίθη” is a third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “answered” or “replied”.

“Ἰησοῦς” is a third person, masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ” is a third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὅτι” is a subordinating conjunction of causation meaning “because”.

“εἶδόν” is a first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I saw”.

“σε” is a second person, personal, singular, accusative pronoun meaning “you”.

“ὑποκάτω” is an improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “under”.

“τῆς” is  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“συκῆς” is a feminine, singular, genitive noun meaning “fig tree”.

“πιστεύεις” is a second person, singular, active, indicative verb meaning “you believe”.

The sense of this clause is “Jesus answered and said to him, ‘Because I saw you under the fig tree you believe.'”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις (John 1:50.a) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation