πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας (John 1:14.d)

The estimated reading time for this post is 13 seconds

“πλήρης” is a feminine, singular, nominative adjective meaning “full”.

“χάριτος” is a feminine, singular, genitive noun meaning “of grace”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀληθείας” is a feminine, singular, genitive noun meaning “truth”.

The sense of the clause is “full of grace and (of) truth.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας (John 1:14.d) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation