λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ (John 1:32.b)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

“λέγων” is a present, active,participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ὅτι” is a recitative, subordinating conjunction meaning “because”.

“τεθέαμαι” is a first person, singular, perfect, middle, indicative verb meaning “I saw”.

“τὸ” is a neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“πνεῦμα” is a neuter, singular, accusative noun meaning “spirit”.

“καταβαῖνον” is a present, active, participial, neuter, singular, accusative verb meaning “descending”.

“ὡς” is a particle meaning “like”.

“περιστερὰν” is a feminine, singular, accusative noun meaning “dove” or “pigeon”.

“ἐξ” is a preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“οὐρανοῦ” is a masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

The sense of this clause is “saying, ‘Because I saw the spirit descending like a dove from heaven'”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ (John 1:32.b) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation