Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης (John 1:32.a)

The estimated reading time for this post is 11 seconds

“Καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐμαρτύρησεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “witnessed”.

“Ἰωάννης” is a third person, singular, masculine, nominative, proper noun meaning “John”.

The sense of this clause is “and John witnessed”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης (John 1:32.a) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation