καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας (John 1:51.c)

The estimated reading time for this post is 26 seconds

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“τοὺς” is a masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ἀγγέλους” is a masculine, plural, accusative noun meaning “angels”.

“τοῦ” is a masculine, singular, genitive article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“θεοῦ” is a masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“ἀναβαίνοντας” is a present, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “ascending”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“καταβαίνοντας” is a present, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “descending”.

The sense of this clause is “and the angels of God ascending and descending”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας (John 1:51.c) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation