καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης (John 1:47.b)

The estimated reading time for this post is 19 seconds

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“λέγει” is a third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he says”.

“περὶ” is a preposition taking the genitive in its object word and meaning “of”.

“αὐτοῦ” is a third person, personal, singular, masculine, genitive pronoun meaning “him”.

“ἴδε” is an interjection meaning “behold”.

“ἀληθῶς” is an adverb meaning “indeed”.

” Ἰσραηλίτης” is a masculine, singular, nominative, proper noun meaning “an Israelite”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης (John 1:47.b) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation